Skupina za inteligentna električna omrežja

Skupina za inteligentna električna omrežja

Aktivna omrežja

Države Evropske unije so se zavezale, da bodo v boju proti globalnim spremembam z zmanjšanjem porabe energije in povečanjem energetske učinkovitosti prispevale k varovanju okolja in boljšim podnebnim razmera. Aktivna omrežja (ang. Smart Grids) so poleg nanotehnologij in obnovljivih virov energije ključne tri teme, ki jih je IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) izpostavil kot prioriterne v letu 2011. Pametna omrežja (ang. Smart Grids), ki predvidevajo integracijo konceptov sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij in sistemov v obstoječe elektroenergetsko omrežje, ki postaja vedno bolj kompleksno bodo pripomogla pri zanesljivi, kvalitetni in smotrni porabi proizvedene energije. Informacijsko komunikacijske tehnologije se pospešeno uveljavljajo pri vodenju in nadzoru elektroenergetskega sistema, ki postaja vedno bolj kompleksen, z množičnim pojavom razpršene proizvodnje električne energije tudi iz obnovljivih in alternativnih virov, s tem pa je tudi vedno težje obvladljiv.

Vloga brezžičnih senzorskih omrežij v Smart grids

Brezžična senzorska omrežja skupaj z ustrezno IKT opremo predstavljajo komunikacijsko platformo, ki omogoča oddaljen nadzor in diagnostiko elektroenergetskega sistema. Učinkovit nadzorni sistem zgrajen na osnovi postavitev senzorskih vozlišč lahko zagotovi informacije o stanju komponent sistema, nadzor nad proizvedenimi viri energije (generatorji), transformatorjih, prenosnih poteh, itd., kot tudi mnogih novih podatkov, ki se trenutno ne zajemajo. Z uporabo tovrstnih nadzornih in kontrolnih sistemov lahko zagotovimo zaščito in pravilno ukrepanje v nepredvidenih situacijah, kot tudi prilagajanje delovanja sistema v realnem času. Hkrati odpirajo nove možnosti razvoja inovativnih interaktivnih storitev za gospodinjstva, industrijo ter druge gospodarske družbe. Za ustrezno zagotavljanje rešitev tovrstnih problemov bo potreben okrepljen razvoj telekomunikacijskih storitev na področju elektrogospodarstva. Na področju brezžičnih senzorskih omrežij raziskave vključujejo modeliranje brezžičnih kanalov in karakterizacijo kvaliteta komunikacijskih linkov, analizo komunikacijskih tehnik za zanesljiv prenos podatkov v okolju energetskih objektov, kot so transformatorske postaje in elektrarne. Prav tako je zanimiva uporaba brezžičnih senzorskih omrežij v domovih uporabnikov v okviru različnih aplikacij kot so pametna merjenja, daljinski nadzor in upravljanje itd.

Raziskovalne aktivnosti

  • Brezžična senzorska omrežja za storitve nadzora in upravljanje električnega omrežja
  • Brezžična senzorska omrežja za zajem in analizo signalov
  • Upravljanje z podatki
  • Raznorodnost podatkov
  • Vizualizacija senzorskih podatkov
  • Reference

  • Smart grids, http://www.smartgrids.eu/
  • IEEE Smart grids, http://smartgrid.ieee.org/
  • Smart grids: It's all about wireless sensor networks, http://www.triplepundit.com/2009/02/smart-grids-its-all-about-wireless-sensor-networks/