Statistična obdelava podatkov

Statistična obdelava podatkov

Statistična obdelava podatkov zajema podporo raziskavam v medicini (transplantacije organov, citopatologija in drugo), biologiji (obnašanje živih sistemov in drugo) in posameznih vejah družboslovja (pedagoški proces, gibalne ovire in drugo). Gre za načrtovanje zajema podatkov (merjenje, anketiranje), preverjanje kvalitete vzorcev, iskanje morebitnih anomalij v testnih populacijah in končno ocene parametrov ter izvedba parametričnih in neparametričnih testov, s katerimi ovrednotimo posamezna raziskovalna vprašanja.

Težišče dela je v iskanju možnosti za kar se da izčrpno obravnavo podatkov, ki so na voljo. Predvsem v medicini za raziskave namenski zajem podatkov ni mogoč in so na voljo le podatki, ki jih pridobimo tekom terapije bolnikov. Na drugi strani znane pomanjkljivosti merjenj in anketnih vprašalnikov zahtevajo še posebej natančno ovrednotenja kvalitete vzorca in s tem pomena interpretacije rezultatov testiranja.